Фонтан на площі Ринок

У 1959 році в ратуші відкрив­ся краєзнав­чий музей, а не­заба­ром перед цент­раль­ним вхо­дом пос­тав фон­тан. Це був круг­лий ба­сейн, з якого здій­ма­лась дво­мет­ро­ва ко­лона, по боках якої сто­яли дві гіпсові ле­леки. Ав­то­ри об­ра­ли не найміцніший матеріал, і місцеві ван­да­ли відбили ле­лекам дзь­оби, звер­ну­ли шиї та підрізали крила. Поніве­чених птахів заб­ра­ли, а са­мот­ня ко­лона ще прос­то­яла про­тягом трьох років.
У 1974 році на поштівках з’являється тра­пеце­вид­ний фон­тан із го­ризон­таль­ною тру­бою по­сере­дині. Трубу об­ши­ли бля­хою, на яку було ви­бито 12 знаків зодіаку. Невідомо, хто із влади за­хоп­лю­вав­ся аст­ро­логією, але зірки ви­яви­лись спри­ят­ли­вими до цієї во­дой­ми і вона без змін прос­то­яла близь­ко 25 років.
На зламі ти­сячоліть місто от­ри­мало тріснуте во­донос­не яйце. Воно відразу по­чало об­роста­ти ле­ген­да­ми. То його появу асоціювали із Загвіздянсь­кою пта­хофаб­ри­кою, то на­тяка­ли на при­четність зас­тупни­ка місь­ко­го го­лови («Оце Ониськіва яйце зро­било містові лице», — ав­торс­тво цієї епіграми при­пису­ють Сте­панові Пу­шику). Після 2004 року деякі іва­ноф­ранківці «вішали» довірли­вим ту­рис­там версію про те, що яйце вста­нови­ли після «за­маху» на Віктора Яну­кови­ча.