Фонтан на Вічевому майдані

Фон­тан на Віче­вому май­дані (тоді Вічевий май­дан на­зивав­ся Ра­дянсь­ка площа) відкри­ли на по­чат­ку 1950-х років. Це була се­миг­ранна во­дой­ма, в центрі якої стир­ча­ла чаша із ко­лос­сям. Відтоді цей фон­тан зміню­вали тричі.
Пер­ший раз — нап­рикінці 1960-х, коли на цьому місці звели ви­сот­ну будівлю те­лефон­но-те­лег­рафної станції. Тоді новий фон­тан ви­кона­ли у виг­ляді пря­мокут­но­го ба­сей­ну, який прик­ра­шала ко­вана решітка із си­лу­ета­ми оленів. Однак тоді цей варіант виз­на­ли неп­рий­нят­ним, і тому архітек­то­ри вирішили його об­ла­горо­дити.
За за­думом архітек­торів це мала бути пом­пезна спо­руда із двома ча­шами на різних рівнях, прик­ра­шених ков­кою із зоб­ра­жен­ням морсь­ких істот. Уро­чис­те відкрит­тя зап­ла­нува­ли на осінь 1979-го, але через різні не­гараз­ди онов­ле­ний фон­тан зап­ра­цював лише 9 трав­ня 1981 року. Він ви­явив­ся настільки вда­лим, що у1983 році міністерс­тво зв’язку СРСР ви­пус­ти­ло ок­ре­му поштівку, яка на­зива­лась «Фон­та­ни на площі Пе­ремо­ги». Її нак­лад склав 100  тисяч ек­земп­лярів і весь СРСР міг тіши­тися «франківсь­ким чудом».