Івано-Франківський обласний художній музей

Івано-Франківсь­кий ху­дожній музей розміщується в колегіаль­но­му кос­телі Прес­вя­тої Діви Марії з 1980 року. Музей є ба­гатою скарб­ни­цею об­ра­зот­ворчо­го і на­род­но­го мис­тецт­ва краю. Його фонди налічують близь­ко 12 тисяч творів; з них — 429 ікон, ек­земп­лярів об­ра­зот­ворчо­го мис­тецт­ва — 4420. Му­зей­на ко­лекція вміщує унікальні пам’ятки га­лиць­ко­го іко­нопи­су й ба­роко­вої скуль­пту­ри, творчість кла­сиків західно­ук­раїнсь­ко­го ма­лярс­тва: К. Ус­ти­нови­ча, І. Труша, Я. Пстра­ка, Ю. Пань­ке­вича, О. Новаківсь­ко­го, О. Со­рох­тея, О. Куль­чиць­кої, ро­боти українсь­ких ху­дож­ників другої по­лови­ни ХХ століття, а також твори поль­ських, австрій­ських, німець­ких та італій­ських май­стрів ХVIII-ХХ століть. Музей має ба­гату ко­лекцію су­час­ної зарубіжної графіки, по­даро­ваної з вис­та­вок Міжна­род­но­го бієнале «Імпре­за».