Опитування

Як Ви дізналися про наш готель та ресторан?

Номери

Майдан Шептицького. Колегіальний фарний костел Пресвятої Діви Марії

Колегіаль­ний фар­ний кос­тел Прес­вя­тої Діви Марії — най­давніша мо­нумен­таль­на спо­руда міста після ратуші. Точна дата зве­ден­ня кос­те­лу невідома. Знаємо, що зас­новник міста Андрій По­тоць­кий, роз­по­чав­ши зво­дити фор­течні мури дов­ко­ла міста, од­но­час­но взяв­ся за спо­руд­ження римо-ка­толиць­ко­го парафіяль­но­го кос­те­лу. До­пома­гав і радив йому в цьому його ста­рий при­ятель, пас­тор і ка­пелан Войцєх Бя­лачевскі. Дерев’яна свя­тиня пос­та­ла до­сить швид­ко. Ма­буть, на час на­дан­ня місту Маг­де­бурзь­ко­го права уже існу­вав за­родок парафії, адже з 1662 року до нас дійшла мет­ри­ка хре­щен­ня сина га­лиць­ко­го віце-ста­рос­ти Юрія. Но­воз­бу­дова­ний кос­тел носив ім’я Прес­вя­тої Діви Марії, свя­того Андрія і свя­того Станіслава (єпис­ко­па краківсь­ко­го і му­чени­ка, пат­ро­на Станіслава Ре­вери, бать­ка Андрія), а також святої Анни (пат­ро­неси дру­жини Андрія Анни з роду Рисінь­ських).

У 1669 році Андрій По­тоць­кий до­бив­ся підне­сен­ня дерев’яного кос­те­лу до рангу колегіати. Це­ремонію провів свя­щеник Ян Тар­новсь­кий, тодішній архієпис­коп львівсь­кий. При колегіаті фун­да­тор відкрив публічну школу — так звану «Колонію універ­си­тету Ягел­лонсь­ко­го», тобто філію Краківської ака­демії (Ягел­лонсь­ко­го універ­си­тету). Тут діяла нав­чаль­на прог­ра­ма зраз­ка західноєвро­пей­ських шкіл та­кого типу.
У 1672 році роз­по­чало­ся спо­руд­ження му­рова­ного кос­те­лу за про­ек­том і керівницт­вом фран­цузь­ких архітек­торів Фран­суа Ко­рассіні та Ка­роля Беное. В ос­новно­му бу­дову колегіати за­вер­ше­но у 1703 році. Пос­та­ла ба­роко­ва спо­руда у формі три­неф­ної базиліки з тран­септом. Фасад був прик­ра­шений дорій­ськи­ми і ко­ринфсь­ки­ми ко­лона­ми, ви­вер­ше­ний бор­до­вим фрон­то­ном, увінча­ний трь­ома ве­жами. Го­лов­ний вівтар і два бічні були різь­блені з мар­му­ру. На бічних внутрішніх стінах виднівся герб По­тоць­ких. Ос­вя­чен­ня колегіати здійснив архієпис­коп львівсь­кий Кос­тянтин Зелінсь­кий. До речі, ні Андрій По­тоць­кий, ані його стар­ший син Станіслав не до­жили до цього дня.
У 1718 році школа пе­рей­шла до єзуїтів, а через чо­тири роки от­ри­мала ста­тус колегії, в якій про­тягом півроку нав­ча­лись 400 учнів. До 1737 року в кос­телі вста­нови­ли бокові ба­рокові вівтарі, ви­кона­ли де­кора­тив­ну ліпнину. У другій по­ловині XVIII століття колегіату прик­ра­сили ба­рокові скуль­пту­ри. У XIX столітті будівля от­ри­мала конт­рфор­си. На висоті дру­гого по­вер­ху, перед конт­рфор­са­ми, можна по­бачи­ти герб По­тоць­ких.

Комментарии запрещены.