Міська ратуша

За давньоєвро­пей­ською тра­дицією, го­лов­ною спо­рудою міста з маг­де­бурзь­ким пра­вом мала бути ви­сока ра­туша, що слу­жила як ок­ра­сою, так і сто­рожо­вою спо­рудою укріпле­ного міста.
Перша, дерев’яна ра­туша міста Станісла­вова була зве­дена у 1666 році. Її підзе­мел­ля ту­неля­ми спо­луча­лось із різними стра­тегічними пунк­та­ми міста. У верхніх приміщен­нях роз­та­шову­вались ор­га­ни влади і суд. 1672 року ра­тушу част­ко­во пе­ребу­дува­ли на дерев’яно-кам’яну. З такою ра­тушею місто-фор­те­ця героїчно вис­то­яло напад ту­рець­ко-та­тарсь­ко­го війська у 1676 році, за що вар­шавсь­кий сейм звільнив меш­канців Станісла­вова від по­датків.

Третя «інкар­нація» ратуші пос­та­ла у 1695 році. Зі стра­тегічних мірку­вань (з метою підви­щен­ня обо­роноз­датності міста) її пе­ребу­дува­ли, після чого вона от­ри­мала виг­ляд круг­лої вежі на кам’яній основі. Ос­но­ва мала форму хрес­та, крила якого роз­хо­дились у нап­рямку кутів площі та чо­тирь­ох сторін світу. На чет­верто­му по­версі п’яти­повер­хо­вої ратуші вста­нови­ли го­дин­ник із чо­тир­ма ци­ферб­ла­тами, а також фігуру ар­ханге­ла Михаїла, що пе­рема­гає ди­яво­ла у виг­ляді дра­кона (у 1825 році австрійці замінили Михаїла фігурою свого орла). Під пор­ти­ком розміщу­валась ме­тале­ва фігура єврея, який тримає бу­хан­ку хліба з на­писом «1 грош», що сим­волізу­вало де­шевиз­ну хліба у Станісла­вові.
Підвальні приміщення ратуші мали вій­сько­ве приз­на­чен­ня, а також слу­жили тим­ча­совим місцем ув’яз­нення най­не­без­печніших зло­чинців. У 1754 році на площі перед ра­тушею було стра­чено ва­таж­ка оп­ришків Ва­силя Ба­юра­ка.
У 1801 році, коли маєток По­тоць­ких і місто пе­рей­шли під австрійську владу, ра­туша поволі втра­чала своє зна­чен­ня. Австрійська армія пе­рет­во­рила її на склад для об­мунди­руван­ня та міську тюрму. У 1825 році силь­на буря по­вали­ла вежу ратуші. Знову її відбу­дова­но у 1837 році, та вона прос­то­яла не­дов­го — під час жах­ли­вої пожежі 1868 року ра­туша і бу­дин­ки на площі майже цілком згоріли. 1870 року зак­ла­ли фун­да­мент нової ратуші.