Вулиця Тринітарська

Ву­лиця Тринітарсь­ка зна­ходить­ся у цент­ральній час­тині міста, в межах ко­лишнь­ого Се­редмістя, поб­ли­зу істо­рич­ної площі Ринок. Про­ходить від вулиці Га­лиць­кої до вулиці Ше­реме­ти. Це одна з най­давніших ву­лиць, фак­тично ро­вес­ни­ця Івано-Франківська.
На по­чат­ках існу­ван­ня міста його влас­ни­ки виділили діль­ни­цю на північ від Рин­ко­вої площі для по­селен­ня жидів. Тому істо­рич­на назва цієї вулиці — Жидівська. Однак після того, як тут був спо­руд­же­ний палац По­тоць­ких, а потім і мо­нас­тир тринітарів, жидів перемістили на південь від Ринку, щоб вони «кри­ком своїм не за­важа­ли відпра­вам у кость­олі».